Konkubinat Anna Poprawa

Prawne rozwiązania problemów dnia codziennego konkubentów

Jak wynika z przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w lipcu 2017 roku badań, dotyczących osób niezamężnych i nieżonatych w polskich rodzinach[1] –  na każdą nuklearną rodzinę w Polsce (rodzice + dzieci) przypada średnio jedna pełnoletnia osoba, która nie zawarła związku małżeńskiego. Większość (56%) osób stanu wolnego (niezamężnych i nieżonatych) nie ma partnera (partnerki), co czwarta osoba z tej grupy żyje w konkubinacie (24%), prawie co piąta zaś (17%), choć pozostaje w związku nieformalnym, nie mieszka ze swoim partnerem (swoją partnerką). Wstępujemy więc w związki niesformalizowane prawnie coraz częściej; i zasadniczo staje się to normą albo na całe życie albo na kilka jego lat. I pewnie temat ten nie byłby ani specjalnie interesujący, ani skomplikowany – gdyby nie fakt, iż z każda niesformalizowana prawnie instytucja, może pociągać za sobą problemy w naszym życiu prywatnym.

Konkubinat Kancelaria Anna Poprawa

Konkubinat, związki partnerskie w Polsce – jakie są nasze prawa a jakie obowiązki?

Konkubinat, zwany bardziej współcześnie związkiem partnerskim (choć niektórzy przedstawiciele doktryny uważają, iż pojęcia te nie są tożsame – przyznając konkubinatowi znaczenie związku osób dwóch różnych płci, zaś związkom partnerskim także znaczenie, w sytuacji gdy partnerami są osoby tej samej płci) to zgodnie z ugruntowanym poglądem wspólne pożycie analogiczne do małżeńskiego, tyle, że pozbawione legalnego węzła. Oznacza to istnienie więzi duchowej, fizycznej i ekonomicznej, łączącą dwoje osób.  Związki takie jednakże nie podlegają żadnej rejestracji.