Zaznacz stronę

O ile przyczyną rozwodu jest trwały i zupełny upadek więzi między dwojgiem ludzi – małżonków, tak już jego skutki obejmują swoim zasięgiem szersze grono osób. Rozwód przynosi wiele zmian zarówno dla samych rozwodzących się małżonków, ale również dla ich rodzin, szczególnie dla dzieci.

Oczywistym skutkiem rozwodu jest rozwiązanie małżeństwa. Małżonkowie stają się osobami wolnymi, a w konsekwencji zyskują możliwość wstąpienia w nowe związki małżeńskie.

A jakie jeszcze zmiany przynosi rozwód? O tym poniżej.

 

Przy zawarciu związku małżeńskiego zmieniłeś (-łaś) swoje dotychczasowe nazwisko na nazwisko małżonka? Po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego – możesz złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska, które nosiłeś (-łaś) przed wstąpieniem w związek małżeński.

Jak to zrobić?

Oświadczenie można złożyć:

  • przed dowolnym kierownikiem urzędu stanu cywilnego
  • przed polskim konsulem (w przypadku zamieszkiwania za granicą)

Termin: oświadczenie należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego .

Pamiętaj! Po zmianie nazwiska należy również wprowadzić zmiany we wszystkich dokumentach oraz poinformować odpowiednie organy i instytucje, m.in.  ZUS, urząd skarbowy, bank a także pracodawcę.

Szczegółowe informacje dot. procedury powrotu do nazwiska można znaleźć TUTAJ.

 

 

Jeżeli w czasie trwania małżeństwa małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej, na podstawie której dokonali rozdzielności majątkowej (tzw. intercyza) albo pomiędzy małżonkami nie zaszły przeszkody ustawowe do powstania wspólności majątkowej małżeńskiej (np. ubezwłasnowolnienie, upadłość) skutkujące przymusową rozdzielnością majątkową. Oznacza to, że w czasie trwania związku małżeńskiego istniała między małżonkami ustawowa wspólność majątkowa małżeńska – małżonkowie co do zasady gromadzili majątek wspólny (z pewnymi wyjątkami, np. do majątku wspólnego nie wchodzą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, prawa autorskie ).

Wówczas w momencie uprawomocnienia się wyroku rozwodowego powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa.

Co to znaczy?

Głównie to, że od tego momentu każde z małżonków pracuje na swój samodzielny majątek.

A co z majątkiem wspólnym zgromadzonym w trakcie związku małżeńskiego?

Ten majątek podlega podziałowi – w drodze umowy lub sądownie. Niekiedy zdarza się, ze podział majątku wspólnego może zostać przeprowadzony w ramach postępowania rozwodowego. Dzieje się to wówczas, kiedy nie przedłuży to nadmiernie postępowania (np. gdy małżonkowie są zasadniczo zgodni w zakresie podziału majątku).

Więcej o podziale majątku można przeczytać TUTAJ.

 

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Przykładowo do czasu rozwodu każde z małżonków swobodnie korzystało ze wszystkich pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniu. Natomiast w momencie orzeczenia rozwodu każdemu z małżonków zostanie przydzielony konkretny, oddzielny pokój.

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

 

Orzeczenie rozwodu skutkuje wyłączeniem małżonka z kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym współmałżonku. Zatem w ramach dziedziczenia ustawowego były małżonek nie jest uwzględniany.

Gdy, w chwili otwarcia spadku postępowanie w przedmiocie rozwodu było w toku, małżonek co do zasady będzie dziedziczył po zmarłym współmałżonku. Natomiast istnieje możliwość wyłączenia małżonka na podstawie przepisu kodeksu cywilnego:

  • „małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione”.

Inaczej natomiast wygląda sytuacja w przypadku dziedziczenia testamentowego. Zdarzyć się bowiem może, że zmarły małżonek uwzględnił swojego byłego współmałżonka w testamencie. Wówczas dziedziczenie jest możliwe.

 

W momencie orzeczenia rozwodu konieczne jest poczynienie ustaleń w zakresie władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem i kontaktach rodziców z dzieckiem. Dodatkowo także w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Co więc zrobi sąd?

Wobec tego Sąd może orzec na przykład o ograniczeniu lub pozbawieniu jednego z małżonków władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Następnie sąd ustala miejsce pobytu dzieci przy jednym z małżonków, chyba że na przykład zostanie przyjęty model opieki naprzemiennej. W przypadku gdy miejsce pobytu dzieci zostanie ustalone przy jednym z rodziców, zwykle ustala się kontakty drugiego rodzica z dziećmi. Istotną kwestią podlegająca ustaleniu jest również obowiązek alimentacyjny – jego forma, wysokość itd.

Więcej na temat ustaleń okołorozwodowych dot. małoletnich dzieci  można przeczytać TUTAJ.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: biuro@kancelariapoprawa.pl  Więcej prawnych nowinek? Zapraszam na Facebooka i Instagram.

 

 


Autorką artykułu jest Paulina Stradomska – aplikantka radcowska, absolwentka prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; z Kancelarią Poprawa związana od stycznia 2020 roku.