Zaznacz stronę

Pytanie o możliwość obniżenia alimentów z uwagi na pandemię pada ostatnio coraz częściej. Wielu zobowiązanych do płacenia alimentów zastanawia się, czy przez sam fakt trwającej pandemii mogą np. samodzielnie zmniejszyć kwotę alimentów lub nie płacić ich w ogóle. Bowiem w razie, czego uzasadnią swoje zaniechanie trwającą pandemią.

Pamiętaj – alimenty może obniżyć tylko sąd lub stosowna umowa!

Do wszystkich, którzy samozwańczo obniżają alimenty lub ich nie płacą- apel: nie róbcie tego!

Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Nie można samodzielnie zmienić wysokości zasądzonych alimentów, może to bowiem zrobić tylko sąd (jeśli są to alimenty zasądzone wyrokiem sądowym). Ewentualnie można to zrobić w umowie (jeśli były to alimenty umowne).

Czym jest zmiana stosunków?

Sąd Najwyższy podkreślił, że: „Powództwo o zmianę przewidziane w art. 138 k.r.o. wchodzi w grę w razie zmiany stosunków. Przez pojęcie «stosunków» w tym wypadku należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu (np. art. 133 i 135 k.r.o.). Zmiana zatem «stosunków» tak pojmowanych, bez potrzeby zajmowania się zagadnieniami szczególnymi, jest zmianą okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego”.

W skrócie – jeśli zasądzając alimenty byłeś zatrudniony na etacie i miałeś z tego tytułu stałą pensję. Zaś dzisiaj jesteś osobą bezrobotną. Dodatkowo, pracowałeś w branży, w której z uwagi na pandemię na próżno szukać obecnie zatrudnienia – to taka sytuacja bezsprzecznie jest zmianą okoliczności.

Czyli pozew do sądu?

Tak, aby obniżyć alimenty – musisz złożyć pozew. Pojawia się jednak kolejny problem: cz w dobie koronawirusa sądy rozpatrują sprawy?

Rozpatrują, ale niestety tylko sprawy pilne. A sprawa o obniżenie alimentów do pilnych nie należy.

Jak przyspieszyć rozpoznanie sprawy o obniżenie alimentów w dobie koronawirusa?

Zgodnie z art. 14a ust. 9 specustawy:

Prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

To znaczy, że wraz z pozwem możesz wnieść do prezesa sądu właściwego do rozpoznania sprawy – wniosek o uznanie Twojej sprawy za pilną.

Zabezpieczenie roszczenia!

Dodatkowo, warto zauważyć, że Sąd Najwyższy nie wyklucza możliwości udzielania zabezpieczenia w sprawie o uchylenie lub obniżenie obowiązku alimentacyjnego:

„Zabezpieczenie powództwa przewidzianego w art. 138 k.r.o. o uchylenie lub obniżenie obowiązku alimentacyjnego przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie jest wyłączone. Ze względu jednak na potrzebę szczególnej ochrony interesu osoby uprawnionej do alimentacji zawieszenie postępowania egzekucyjnego może mieć miejsce tylko wówczas, gdy powództwo jest uwiarygodnione w wysokim stopniu”.

Wnioski o zabezpieczenie, jako niejawne mogą być rozpoznane przez sąd nawet w dobie koronawirusa (jest to postępowanie niejawne).

Najlepiej jednak multiplikować zabezpieczenia poprzez sporządzenie pisma do prezesa oraz pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: anna@kancelariapoprawa.pl

Więcej prawnych nowinek? Zapraszam na Facebooka i Instagram.