Zaznacz stronę

Ulga podatkowa z tytułu darowizn (CIT)

W przypadku darowizn przekazywanych przed podmioty podlegające podatkowi CIT, odliczeniu podlegają darowizny spełniające łącznie dwie przesłanki: (I) są przekazywane podmiotom wymienionym w ustawie na (II) cele wskazane w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tym samym:

I. Darowizna ma być przekazywana:

a) organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Organizacjami pozarządowymi są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych;
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.
Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

lub

b) równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

II. Darowizna przekazywana jest na cele, m.in.:
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Odliczeniu podlegają również darowizny przekazywane na cele kultu religijnego oraz na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, a także darowizny których przedmiotem są komputery przenośne (laptopy lub tablety) przekazane na rzecz podmiotów wskazanych w art. 38p u.p.d.o.p. oraz darowizny na walkę z COVID-19.

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ ODLICZEŃ Z TYTUŁU DAROWIZN NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 10% DOCHODU PODMIOTU – DARCZYŃCY.

WAŻNE! Art. 18aa Podatnik, który dokonuje odliczeń na podstawie art. 18 podstawa opodatkowania, darowizny i art. 18d koszty kwalifikowane-18f, traci odpowiednio prawo albo obowiązek do ich kontynuowania począwszy od pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

 

Ulga podatkowa z tytułu darowizn (PIT)

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ulga w postaci odliczenia darowizn przysługuje, jeżeli darowizny przeznaczone są na:

 1. cele pożytku publicznego (analogicznie jak w przypadku podatników CIT- cele i podmioty wskazane w ustawie)
 2. kształcenia zawodowego
 3. cele kultu religijnego
 4. cele charytatywno- opiekuńcze kościoła/ kościelnych osób prawnych
 5. kulturę i renowację zabytków (wskazanych w ustawie)
 6. cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi
 7. odliczenie osocza (COVID-19) przekazanego jednostkom publicznej służby krwi zgodnie z warunkami ustawowymi
 8. walkę z pandemią COVID-19;
 9. darowizna sprzętu komputerowego- analogicznie jak w przypadku podatników CIT

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ ODLICZEŃ Z TYTUŁU DAROWIZN NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 6% DOCHODU DARCZYŃCY.

 

Które darowizny nie podlegają odliczeniu?

Odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz:

 • osób fizycznych;
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Czy darowizna na rzecz Ukrainy może zostać odliczona od podstawy opodatkowania?

Tak, darowizna może zostać odliczona jeśli spełnia kryteria odliczenia, tj. cel oraz podmiot, na rzecz którego darowizna jest przekazywana będzie odpowiadać warunkom ustawowym.

Jeśli obdarowanym jest organizacja, która ma siedzibę w RP lub jest zarejestrowana na terenie UE lub EOG, darowizna podlega odliczeniu. Jeśli jednak organizacja jest zarejestrowana w państwie nieobjętym tym obszarem, darowizna nie będzie podlegała odliczeniu.

 

Podsumowanie

Poniższa tabela zawiera podsumowanie przedstawionych informacji z podziałem na podatek, któremu dany podmiot podlega.

PIT

(podatek dochodowy od osób fizycznych)

CIT

(podatek dochodowy od osób prawnych)

Darowizna odliczana jest od podstawy opodatkowania  

Darowizna odliczana jest od podstawy opodatkowania

 

Limit odliczeń: 6% dochodu Limit odliczeń: 10% dochodu
Darowizna może zostać odliczona od podstawy opodatkowania, jeżeli jest to darowizna cele pożytku publicznego, kształcenia zawodowego, cele kultu religijnego, cele charytatywno – opiekuńcze kościoła/ kościelnych osób prawnych, darowizna na kulturę i renowację zabytków (wskazanych w ustawie), na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, odliczenie osocza (COVID-19), na walkę z pandemią COVID-19 lub darowizna sprzętu komputerowego Darowizna może zostać odliczona jeśli jest to darowizna na działania z zakresu pożytku publicznego, darowizna na cele kultu religijnego lub darowizna na cele kształcenia zawodowego przekazywana szkołom publicznym, a także darowizna której przedmiotem są komputery przenośne (laptopy/tablety) przekazane na rzecz podmiotów wskazanych w art. 38p u.p.d.o.p.
Podmiot, który przekazał darowiznę, ma obowiązek wykazać w zeznaniu podatkowym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane obdarowanego Podmiot, który przekazał darowiznę, ma obowiązek wykazać w zeznaniu podatkowym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane obdarowanego
Darowizna musi zostać odpowiednio udokumentowana Darowizna musi zostać odpowiednio udokumentowana
Darowizna nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu Darowizna nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

WAŻNE! Z uwagi na zmienność sytuacji, powyższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego istotnym jest bieżące kontrolowanie stanu prawnego w tym zakresie. Opracowanie jest aktualne na dzień jego sporządzenia tj. 1 marca 2022 roku.

 Jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji napisz do nas na adres: biuro@kancelariapoprawa.pl

Cennik konsultacji znajdziesz na naszej stronie: KLIKNIJ, ŻEBY ZOBACZYĆ!

Więcej prawnych nowinek? Zapraszam na Facebooka i Instagram.

Autorką artykułu jest Weronika Jankowska – studentka prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; z Kancelarią Poprawa związana od października 2020 roku.