Zaznacz stronę

W jakich sytuacjach można złożyć pozew rozwodowy?

Decyzja o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu, stąd zarówno przepisy jak i orzecznictwo stoją na stanowisku, iż przyczyna musi być poważna i zasadniczo nieusuwalna. Aby złożyć pozew rozwodowy wystąpić powinien trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego miedzy małżonkami.

Co to oznacza? Rozkład ma charakter zupełny, jeżeli ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze małżonków. Zachowanie co najmniej jednej z więzi, np. gospodarczej, sprawia, że nie można mówić o pozytywnej przesłance orzeczenia rozwodu. Podobnie istnienie więzi cielesnej, mimo braku więzi duchowej i gospodarczej, świadczy o tym, że rozkład pożycia nie ma charakteru zupełnego, a powództwo rozwodowe powinno zostać oddalone. Jeżeli więc małżonków nie łączą żadne uczucia, wygasły więzi fizyczne oraz każdy z małżonków prowadzi własne gospodarstwo domowe to możemy mówić o zupełnym rozkładzie związku. Trudności może sprawiać stwierdzenie przez sąd trwałości rozkładu pożycia, która związana jest zawsze z prognozą co do przyszłości. Z pewnością rozkład ma charakter trwały, jeżeli małżonkowie pozostają w nowych związkach, a tym bardziej jeśli w tych związkach narodziły się dzieci. Stwierdzenie trwałości rozkładu wynika również z przyczyn, które doprowadziły do rozkładu pożycia, a także z czasu pozostawania przez małżonków w stanie zaniku więzi małżeńskich. Upływ kilku, kilkunastu czy tym bardziej kilkudziesięciu lat od początku ustania więzi pozwala domniemywać, że rozpad ma charakter trwały. Często przyjmuje się upływ co najmniej 6-miesięcy od rozpadu związku jako czas graniczny dla uznania, iż rozkład ma charakter trwały.

Do jakiego sądu składam pozew rozwodowy i czy to coś kosztuje?

Właściwy do rozpoznania spawy o rozwód jest sąd okręgowy miejsca w którym małżonkowie zamieszkują. Opłata sądowa jest stałą i wynosi 600,00 złotych.

Rozwody Kraków

Co to jest orzekanie o winie?

Orzekając rozwód sąd co do zasady zawsze orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Małżonkowie mogą  jednak zgodnie wnieść o nie orzekaniu o winie, wówczas sąd zaniecha orzekania w tym zakresie,  a w takiej sytuacji następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

W wyroku orzekającym rozwód sąd ma trzy możliwości w przedmiocie orzekania o winie; może:

  1. orzec o winie jednego lub obojga małżonków;
  2. nie orzekać o winie na zgodne żądanie małżonków;
  3. ustalić, że małżonek (małżonkowie) nie ponosi (nie ponoszą) winy (tak: B. Czech (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2009, s. 452).

Jakie zachowania mogą wpłynąć na orzeczenie o winie jednego z małżonków?

Poniżej wymienię kilka z zachowań jednego z małżonków, które mogą, ale nie muszą zostać uznane za przyczynę rozkładu pożycia, a tym bardziej za przyczynę zawinioną. Najczęściej  bowiem rozkład pożycia jest skutkiem wielu przyczyn, a nie jednej. Sąd, uznając dane zachowanie za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia, musi uwzględnić okoliczności sprawy, wykluczony jest przy tym wszelki automatyzm.

  1. Zdrada – zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1997 r., I CKN 86/97, LEX nr 529701: „Zdrada narusza normy moralne i jest przejawem rażącej nielojalności wobec współmałżonka. Małżonek dopuszczający się zdrady z reguły bywa uznawany winnym rozkładu pożycia” (tak: orzeczenie SN z dnia 8 maja 1951 r., C 184/51, OSN 1952, nr 1, poz. 21);
  2. Znieważanie, bicie, a tym bardziej nastawanie na życie współmałżonka (orzeczenie SN z dnia 13 września 1950 r., C 335/50, J. Gudowski, Kodeks…, s. 218). Podobnie poniżanie godności żony przez męża, który odmawiał jej równego poziomu życia w czasie, gdy nie pracowała (tak: orzeczenie SN z dnia 9 kwietnia 1953 r., II C 2911/52, LEX nr 293851, J. Gudowski, Kodeks…, s. 221).
  3. Brak lojalności, częste opuszczanie domu, pozostawianie rodziny przykładowo w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 marca 2010 r., I ACa 35/10, LEX nr 1120365, Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia opuszczenie żony w zaawansowanej ciąży, odmowę jej wsparcia w trudnych chwilach, nieinteresowanie się porodem oraz przeznaczenie wspólnym środków na zakup mieszkania, w którym mąż sam zamieszkał.
  4. Ciężkie naruszenie art. 23, 24 lub 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – tj. postawa która narusza równość praw i obowiązków małżonków w małżeństwie oraz ignorowanie obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb w rodzinie.

A jak to wygląda w praktyce?

Jeśli decydujecie się Państwo na powództwo z orzekaniem o winie trzeba bardzo gruntownie przygotować treść pozwu, potrzebne będą dowody na okoliczność winy współmałżonka w rozpadzie związku – świadkowie, dokumenty, ewentualne nagrania. Trzeba również przygotować się na długą i bardzo trudną batalię sądową.

W sytuacji gdy małżonkowie zgodnie wnoszą o nie orzekaniu o winie, sprawa zazwyczaj kończy się szybko i jest na pewno mniej stresująca dla stron.

Słyszałam, że można wnosić o alimenty od byłego małżonka, kiedy?

W następujących sytuacjach:

  • Jeżeli nie zostaliśmy uznani za wyłącznie winnego rozkładu i znajdujemy się w niedostatku (pojęcie było tłumaczone w ostatnim wpisie na blogu) – można żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego;
  • Jeśli nasz współmałżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, można żądać alimentów od małżonka winnego nawet jeśli nie znajdujemy się w niedostatku.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: anna@kancelariapoprawa.pl. Więcej prawnych nowinek ? Polub mój fanpage już dziś!