Zaznacz stronę

Bywa tak, że czasami z różnych powodów nie jesteśmy w stanie osobiście być stroną czynności prawnej – jesteśmy za granicą, chorzy, w innym mieście – właśnie w takich sytuacjach przychodzi nam z pomocą instytucja pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo jest jednostronnym oświadczeniem osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

Pełnomocnik, czyli kto?

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna która ma chociażby ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że pełnomocnikiem może być już osoba, która ukończyła 13 lat!

Powyższa reguła nie będzie miała zastosowania do ustanowienia tzw. pełnomocnictwa gospodarczego (prokury) w spółkach, gdyż prokurenci muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Jakie są rodzaje pełnomocnictw?

Możemy podzielić pełnomocnictwa na:

  1. PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE – obejmuje czynności zwykłego zarządu (np. zawieranie zwykłych umów dot. gospodarstwa domowego), nie obejmuje natomiast czynności przekraczających ten zakres ( np. sprzedaż, wynajęcie domu),
  2. PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE – obejmuje czynności określonego rodzaju (np. reprezentowanie mocodawcy przed sądem),
  3. PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE – obejmuje jedną, ściśle określoną czynność (np. sprzedaż domu).

Możemy wyróżnić jeszcze PEŁNOMOCNICTWO GOSPODARCZE (PROKURĘ) –  jest to pełnomocnictwo udzielone przez spółkę osobie fizycznej (prokurentowi). Upoważnia ono do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki.

W jakiej formie zawrzeć pełnomocnictwo, żeby było ważne?

Co do zasady, pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie. Jeżeli jednak do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

I tak na przykład pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości (mieszkania czy domu) musi być udzielone w formie aktu notarialnego (inaczej będzie nieważne!). Ponadto pełnomocnictwo ogólne powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Co istotne, jeżeli chcesz upoważnić jakąś osobę np. do czynności urzędowych – proponowałabym chociażby udać się do notariusza po poświadczenie przez niego podpisu pod pełnomocnictwem. Dlaczego? Często urzędnicy nie chcą przyjąć pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej, bowiem mają wątpliwości co do ich autentyczności. Poświadczenie podpisu to wydatek kilkudziesięciu złotych, a daje większą pewność w obrocie.

Kiedy pełnomocnictwo przestanie obowiązywać?

W pełnomocnictwie możesz określić czas na jaki zostanie zawarte – poprzez wskazanie konkretnej daty lub zdarzenia, które spowoduje jego wygaśnięcie. Możesz także nie napisać nic, ale wówczas pamiętaj, że jeśli nie chcesz aby dana osoba reprezentowała Cię dalej – pełnomocnictwo musisz wypowiedzieć!

A co z tym pełnomocnictwem pocztowym?

Pełnomocnictwo pocztowe – to trochę inny temat.  Co do zasady, jeśli do placówki pocztowej z awizo zjawi się ktoś z domowników adresata, mających ten sam adres w dowodzie osobistym, to nie będzie problemu z odebraniem większości przesyłek. Zostaną one wydane. Problem pojawi się, gdy trzeba będzie odebrać przesyłki sądowe. Pracownik poczty nie wyda ich na podstawie awiza domownikowi, a tym bardziej innej osobie. Nic nie pomoże też napisanie przez adresata pełnomocnictwa dla innej osoby i pojawienie się na poczcie tej osoby z dokumentem pełnomocnictwa (czyli takiego pisemnego pełnomocnictwa do odbioru przesyłki – nawet jeśli będzie miało poświadczony przez notariusza podpis!).

Pracownicy poczty będą oczekiwać w takiej sytuacji specjalnego pełnomocnictwa, jakim jest pełnomocnictwo pocztowe.

Jak go udzielić?  Mocodawca (a więc osoba udzielająca pełnomocnictwa) musi się osobiście udać do placówki pocztowej. Pełnomocnictwo pocztowe, bowiem należy podpisać w obecności pracownika poczty. Nie jest natomiast potrzebna obecność osoby, która będzie pełnomocnikiem – niezbędne są tylko jej dane do wpisania w treści pełnomocnictwa. Te dane to imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumenty stwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego).

Pełnomocnictwo pocztowe może zostać udzielone na czas określony albo do odwołania – to drugie rozwiązanie jest wygodniejsze, jeśli pełnomocnictwo udzielane jest zaufanej osobie.

W treści pełnomocnictwa można zaznaczyć, jakiego rodzaju przesyłek ono dotyczy (np. przesyłek poleconych, sądowych, przekazów pocztowych, itp).

Tutaj znajdziecie druk pełnomocnictwa pocztowego: LINK.

Wzór pełnomocnictwa ogólnego.

Poniżej wzór pełnomocnictwa ogólnego:

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko osoby fizycznej udzielającej pełnomocnictwa) zam. w (dokładny adres zamieszkania),

[ewentualnie:] W imieniu (nazwa podmiotu udzielającego pełnomocnictwa wraz z określeniem jego formy organizacyjnej) z siedzibą w (dokładny adres siedziby podmiotu), niniejszym udzielam:

(imię i nazwisko pełnomocnika) zam. w (dokładny adres zamieszkania),

pełnomocnictwa do reprezentowania mnie / ww. podmiotu we wszystkich sprawach dotyczących mojej osoby / ww. podmiotu lub mojego / ww. podmiotu mienia.

W szczególności niniejsze pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do:

– podejmowania w moim imieniu / w imieniu ww. podmiotu wszelkich działań oraz składania i przyjmowania wszelkich oświadczeń woli, w tym zawierania umów, dokonywania i przyjmowania płatności, podpisywania, składania i przyjmowania wszelkiego rodzaju dokumentów;

– występowania w moim imieniu / w imieniu ww. podmiotu przed organami, administracji publicznej, osobami trzecimi i sądami.

– dysponowania należącym do mnie rachunkiem bankowym.

 

Data, miejsce udzielenia pełnomocnictwa

____________________

podpis

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: anna@kancelariapoprawa.pl

Więcej prawnych nowinek? Zapraszam na Facebooka i Instagram.