Zaznacz stronę

Współpraca

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą zyskać możliwość zdobycia nowych praktycznych doświadczeń i nabycia lub rozwinięcia specjalistycznych umiejętności na miesięczne lub trzymiesięczne praktyki zawodowe. Będzie to także doskonała okazja do skonfrontowania wiedzy teoretycznej pozyskanej w czasie studiów z praktyką wykonywania zawodu prawnika.

Od kandydata / kandydatki oczekuje, co najmniej:

 1. rozpoczęcia co najmniej III roku studiów prawniczych,
 2. dobrej znajomości prawa handlowego, cywilnego oraz procedury cywilnej,
 3. dyspozycyjności (minimum przez 3 dni w tygodniu).

UWAGA – przesłanie CV stanowi jedocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, wizerunku, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia i ścieżki edukacyjnej, uprawnień zawodowych oraz innych danych osobowych, jeżeli podanie tych danych jest konieczne ze względu na korzystanie przeze mnie ze szczególnych uprawnień) przez administratora danych – Annę Poprawę Kancelarię Radcy Prawnego oraz przez podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z przedsiębiorcą, w celach związanych z procesem rekrutacyjnym prowadzonym przez przedsiębiorcę poprzez umieszczenie i przechowywanie tych danych w systemie informatycznym administratora oraz przechowywania ich w tradycyjnej formie dokumentowej (forma papierowa dokumentu).

Uczestnik rekrutacji, oświadcza iż zapoznał się z treścią niżej wymienionej klauzuli informacyjnej zawierającej podstawowe uprawnienia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, a w szczególności w zakresie:

 1. informacji o tym, czy jego dane są przetwarzane oraz innych informacji o naruszeniu ochrony danych;
 2. dostępu do swoich danych;
 3. sprostowania swoich danych;
 4. bycia zapomnianym (usunięcia danych z serwisu);
 5. ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 6. przenoszenia swoich danych;
 7. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 8. niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu).