Zaznacz stronę

Polityka Prywatności

 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwane dalej „RODO”.

W Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego, ciężko pracujemy, aby każdego dnia coraz lepiej służyć naszym klientom. Dbałość o dane osobowe, które nam Pani/Pan przekazuje, jest niezwykle ważną częścią tego procesu. Chcemy, aby miała/miał Pani/Pan świadomość, że Pani/Pana są u nas bezpieczne oraz aby było jasne, w jaki sposób je wykorzystujemy.

W dokumencie, który dla Pani/Pana przygotowaliśmy znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Nasza strona internetowa będzie się rozwijać, wraz z nią ewoluować będzie także ta Polityka Prywatności, którą właśnie Pani/Pan czyta. Być może również zmianie ulegnie  prawo lub powstaną nowe technologie, których rozwój przyczyni się do zmiany treści tego dokumentu. Dlatego zachęcamy Panią/Pana do odwiedzania zakładki Polityka Prywatności, regularnie, tak często jak to tylko możliwe.

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Skałeczna 2, 31-065 Kraków, Polska (dalej „Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Proszę do nas napisać lub zadzwonić, oto nasze dane kontaktowe, pod którymi uzyska Pani/Pan wszelkie niezbędne informacje:

 • adres pocztowy: ul. Skałeczna 2, 31-065 Kraków, Polska
 • adres e – mail: anna@kancelariapoprawa.pl
 • numer telefonu: 570 – 800 – 790

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas kontaktu z Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego w sprawie naszej oferty w trakcie przesłania wiadomości e – mail lub w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej https://kancelariapoprawa.pl/, w szczególności w trakcie przesłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne:

 • w celu zawarcia umowy z Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszymi usługami (art.  6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
 • w celu przetwarzania Pani/Pana danych w celach podatkowych i rachunkowych według obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu zarządzania stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook, Instagram (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu wykorzystywania cookies na stronie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w celu nawiązania wzajemnego kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO)
 • w celu zamieszczenia komentarza na stronie (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO)

Jeżeli w wiadomości do nas przesłanej podaje Pani/Pan dane wrażliwe – tj. dane dotyczące np. pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej stanu Pani/Pana zdrowia, przetwarzamy je na podstawie Pani/Pana zgody (art. 9 ust. 2 lit a RODO).

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego, którym jest:

 • kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności (za Pani/Pana zgodą) przez e-mail;
 • egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych;
 • monitorowanie bezpieczeństwa miejsc prowadzenia naszej działalności w celu zapobiegania i wykrywania przestępczości;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych i dowodowych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej
 • tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Wycofać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: anna@kacelariapoprawa.pl, w formie pisemnej wysłanej na adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 12/U11, 30-150 Kraków, lub osobiście w siedzibie pod adresem: ul. Skałeczna 2, 31-065 Kraków. Proszę wybrać dogodny dla siebie sposób.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych, aby można było wysłać wiadomość za pośrednictwem strony internetowej – formularza kontaktowego:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli się skontaktować z Panią/Panem w ten sposób.

Z administratorem można się jednak skontaktować w inny sposób: telefonicznie lub e-mailem.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w obszarze Unii Europejskiej
  • osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierając naszą bieżącą działalność,
  • podmiotom, które wspierają nas w świadczeniu usług,
  • podmiotom, które zapewniają nam obsługę rachunkową (finansowo – księgową),
  • podmiotom, które zapewniają nam obsługę informatyczną,
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe poza terytorium Unii Europjskiej

Niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych skutkują przekazaniem danych na serwery pracujących na nasze zlecenie dostawców technologii informatycznych. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA np. Google, Facebook, Instagram. Przekazywanie danych odbywa się zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield) oraz na podstawie tzw. standardowych klauzuli umownych Komisji UE.

Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają naszym wymienionym partnerom świadczenie ich usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty wykorzystują Pani/Pana dane, można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookie, przykładowo:

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj.

 • prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymywania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy, przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań.  Jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

 1. sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; należy wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 2. prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymywać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody,
  prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W celu wykonania swoich praw, proszę kierować swoje żądania poprzez  wysłanie wiadomości e-mail na adres: anna@kancelariapoprawa.pl lub w formie pisemnej wysłanej na adres pocztowy: ul. Skałeczna 2, 31-065 Kraków.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • zapobieganie oszustwom i przestępczości,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Witryny internetowe i optymalizacja stron internetowych

Ciasteczka

https://kancelariapoprawa.pl/ dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu internetowego było przyjazne dla użytkowników, a oferta dostosowana do oczekiwań klientów. W celu zapewnienia jak największej wygody i bezpieczeństwa korzystania ze strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies, które przechowują w pamięci urządzenia użytkownika informacje o jego aktywności w serwisie internetowym. W trosce o prywatność klientów i zachowanie otwartych relacji informujemy, że korzystając ze strony internetowej, o której mowa wyżej wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie przez serwis internetowy plików cookies. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość zablokowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre funkcje usługi serwisów internetowych nie będą poprawnie działać.

Czym są pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika (komputer, netbook, tablet, smartfon), w których przechowywane są informacje o użytkowniku danego serwisu internetowego i historii jego dotychczasowych odwiedzin. Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę serwisu internetowego, który je zapisał, maksymalny czas przechowywania ich w pamięci urządzenia oraz unikalny numer identyfikacyjny. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji ani ustalania tożsamości użytkowników.

Do czego się wykorzystuje pliki cookies

Pliki cookies wykorzystywane są przez serwisy internetowe do automatycznego rozpoznawania użytkownika przez serwer, co umożliwia dostosowanie zawartości wyświetlanych stron internetowych do jego preferencji i potrzeb oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Mogą być one odczytywane przeze nas („cookies” własne), które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies” zewnętrzne).

Do czego wykorzystuje pliki cookies – Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego?

Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 • rozpoznanie użytkownika, który już wcześniej odwiedzał serwis internetowy;
 • dostosowanie zawartości oraz treści stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacja użyteczności serwisu internetowego;
 • zapamiętanie ustawień i opcji wybranych przez użytkownika oraz historii odwiedzonych stron w serwisie internetowym w celu rekomendacji treści;
 • realizacja procesów koniecznych do prawidłowego działania wszystkich funkcji serwisu internetowego;
 • zapewnienie niezawodności serwisu internetowego, bezpieczeństwa przetwarzanych danych;
 • poprawna konfiguracja wybranych funkcji serwisu internetowego, w szczególności tych, które są odpowiedzialne za weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • zbieranie anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
 • wymiana informacji z zewnętrznymi serwisami internetowymi świadczącymi usługi wzbogacające stron internetowych (wtyczki społecznościowe serwisów Facebook, Google+, Instagram).

Zarządzanie, usuwanie i blokowanie plików cookies.

Przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na zapisywanie i przechowywanie plików cookies w pamięci urządzenia użytkownika. Jednak użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany ustawień przeglądarki w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź być informowanym o ich każdorazowym zapisaniu w pamięci urządzenia. Użytkownik może również w każdej chwili całkowicie usunąć dotychczasowe pliki cookies. Informacje o sposobach i możliwościach zmiany domyślnych ustawień plików cookies oraz funkcji ich usuwania dostępne są w plikach pomocy przeglądarki internetowej i na stronach internetowych jej wydawcy. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć m.in. pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Google Analytics

W celu dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. (dalej „Google”). Nasz uzasadniony interes wynika z przedstawionych celów. W tym kontekście tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej:

 • typ / wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL (strony odwiedzonej wcześniej),
 • nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP),
 • godzina wysłania zapytania na serwer.

Informacje te są używane do analizy korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na tej stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania zawartości tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tzw. maskowanie IP).

Można zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; jednakże wskazujemy, że w takim wypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w całym zakresie. Ponadto można zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania przez Panią/Pana ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie tego dodatku do przeglądarek. Zamiast dodatku do przeglądarek, w szczególności przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Po kliknięciu w przeglądarce zostaje zapisany plik opt-out-cookie, który zapobiega zbieraniu danych podczas odwiedzin na tej stronie. Plik opt-out-cookie działa tylko na w tej przeglądarce, tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej i zostaje zapisany na Pani/Pana urządzeniu. Jeżeli usunie Pani/Pan pliki cookie w tej przeglądarce, plik opt-out-cookie trzeba zainstalować ponownie. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics.

Informacje wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W żadnym wypadku Pani/Pana adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.

Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Pani/Pana osobą nie jest już możliwe. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.

Plugin

Nasza strona internetowa https://kancelariapoprawa.pl/  zawiera wtyczki do następujących serwisów:

 • Facebook
 • Instagram

Plugin Facebooka i Instagrama na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook i Instagram. Plugin ten bezpośrednio połączy Panią/Pana z naszym profilem na serwerze Facebooka i Instagrama. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedza Pani/Pan naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedza Pani/Pan naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Państwa wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jest Pani/Pan zalogowana/y, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Państwa adresie IP. Serwisy społecznościowe nie przekazują nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Jeżeli nie chce Pani/Pan  aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące wizyt na naszej  stronie to rekomendujmy wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.