Zaznacz stronę

Zgodnie z polskim kodeksem pracy – po ustaniu stosunku pracy, pracodawca może zakazać prowadzenia działalności konkurencyjnej jedynie pracownikowi posiadającemu dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Obiektywnym miernikiem, czy informacja jest szczególnie ważna, jest to, czy jej ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę majątkową lub niemajątkową. Informacjami, których ujawnienie wyrządza pracodawcy szkodę, są w szczególności tajemnice przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa obejmuje więc wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa, przy czym, istotą tajemnicy przedsiębiorstwa jest jej użyteczność oraz poufność.

Zawarcie umowy o zakazie konkurencji:

Aby pracodawca mógł wymagać od pracownika powstrzymania się od działalności konkurencyjnej, strony tj. pracownik i pracodawca w trakcie trwania stosunku pracy – muszą zawrzeć dodatkową umowę o zakazie konkurencji.

Umowa powinna zostać zawarta na piśmie, bowiem niezachowanie tej formy skutkuje jej nieważnością. Po ustaniu stosunku pracy dopuszczalne jest tylko i wyłącznie zawarcie umowy cywilnoprawnej o treści zbliżonej do treści omawianej umowy. Jednak,umowa cywilnoprawna podlega wszystkim rygorom wynikającym z kodeksu cywilnego, w tym również zasadzie swobody umów, co oznacza iż pracownik nie ma żadnego obowiązku jej zawierania.

Co musi zawierać taka umowa?

Umowa o zakazie konkurencji powinna co najmniej zawierać:

  1. szczegółowe określenie pojęcia działalności konkurencyjnej;
  2. okres obowiązywania;
  3. określenie podmiotów konkurencyjnych względem pracodawcy;
  4. wskazanie wysokości odszkodowania.

Czy zawsze pracownikowi po ustaniu stosunku pracy będzie przysługiwać odszkodowanie za zakaz konkurencji?

Tak, co więcej, wysokość odszkodowania należnego pracownikowi za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej nie może być niższa niż 25 % wynagrodzenia pobieranego przez tego pracownika w chwili ustania stosunku pracy. Odszkodowanie w takiej wysokości przysługuje pracownikowi przez cały czas trwania umowy.

UWAGA!

Jeśli umowa o zakazie przewiduje niższą wartość odszkodowania lub stwierdza, iż pracownik będzie powstrzymywał się od działalności konkurencyjnej nieodpłatnie lub w ogóle nie zawiera takiego postanowienia, umowa taka jest ważna jednak w miejsce powyższych postanowień umownych lub w przypadku ich braku stosuje się przepisy prawa pracy – czyli pracownikowi zawsze należy się odszkodowanie w wysokości co najmniej 25 % wynagrodzenia.

A co, jeśli odmówię zawarcia umowy o zakazie konkurencji?

Odmowa podpisania przez pracownika umowy o zakazie konkurencji może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy o pracę tylko wówczas gdy projekt takiej umowy zawiera postanowienia zgodne z przepisami prawa pracy. Inaczej, jeśli projekt takiej umowy zawiera postanowienia niezgodne z przepisami prawa pracy, pracownik może odmówić podpisania takiej umowy, a jego zachowanie nie może stanowić podstawy do wypowiedzenia umowy o pracę.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: anna@kancelariapoprawa.pl

Więcej prawnych nowinek? Znajdziesz je na moim Facebooku i Instagramie.