Zaznacz stronę

Od kilku tygodni wiele mówi się o zakończeniu współpracy jednej z internetowych grup influencerów. Zainteresowani kulisami rozłamu chętnie komentują wywiady twórców, często domagając się wyjaśnień, lecz otrzymują jedynie wymijające odpowiedzi. Można w związku z tym przypuszczać, że twórcy związani się umową poufności, która być może uniemożliwia im poruszanie niektórych kwestii publicznie. W kontekście tej sytuacji przybliżmy więc konstrukcję NDA.

Czym jest NDA?

NDA, czyli non-disclosure agreement to nic innego jak umowa o zachowaniu poufności. Zawierana jest ona głównie w celu zabezpieczenia informacji, konkretnych danych, planów czy strategii. Porozumienie stosowane jest powszechnie w obrocie gospodarczym, będąc stosunkowo łatwym sposobem dla ochrony interesów firmy.

Tajemnica przedsiębiorstwa w obowiązujących przepisach.

Podstawowy zakres ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przewiduje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określając ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji. W ramach pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa ujęto natomiast informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Naruszenie obowiązku poufności w odniesieniu do tajemnicy przedsiębiorstwa może skutkować (niezależnie od odpowiedzialności cywilnej) grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Choć ustawa faktycznie zabezpiecza przedsiębiorców przed nieuprawnionym ujawnianiem wrażliwych informacji, to zakres tej ochrony w wielu przypadkach jest niewystarczający, dlatego umowy NDA są często wykorzystywane w praktyce. Z uwagi na swój charakter, pozostawiają one stosunkowo dużą swobodę w kwestii kształtu postanowień, przez co z łatwością można dopasować ją do konkretnej sytuacji.

Co powinna zawierać umowa o poufności?

Umowa o poufności powinna być dobrze dopasowana do danego przedsiębiorcy aby zapewnić mu jak największą ochronę.

Oprócz podstawowych kwestii, takich jak oznaczenie stron umowy czy data jej zawarcia, kluczowym punktem jest jak najbardziej szczegółowe wskazanie, które informacje objęte są zawieranym porozumieniem. Samo odwołanie do zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczani nieuczciwej konkurencji może być niewystarczające, bowiem katalog ten jest ogólny i wymaga uszczegółowienia w odniesieniu do profilu prowadzonej działalności. Należy więc zastanowić się: ujawnienie jakich danych mogłoby skutkować niepożądanymi konsekwencjami w stosunku do przedsiębiorcy (np. wysokość wynagrodzenia, zakres współpracy, przebieg procesu produkcyjnego czy informacje o zlecaniu określonych czynności danym podwykonawcom). Towarzyszyć temu powinno wskazanie w jaki sposób ochrona informacji ma przebiegać, jakie są obowiązki stron w tym zakresie, a także jakie działania stanowią naruszenie umowy i obowiązku poufności.

Ważnym elementem znacząco wpływającym na skuteczność stosowania NDA jest właściwe zabezpieczenie umowy. W tym kontekście warto pamiętać, że kara umowna nie może być zbyt wygórowana, a jej wysokość powinna być racjonalna i proporcjonalna do przedmiotu ochrony.

Należy również zadbać o odpowiednie ustalenie czasu trwania umowy. Jeśli obowiązek poufności związany jest z realizacją konkretnego projektu, warto przedłużyć jego trwanie na określony okres po zakończeniu współpracy z danym podmiotem.

Twórcy internetowi a NDA?

W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę, że istotna część twórców internetowych jest przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność gospodarczą w różnych formach. W przypadku większych twórców, którzy wypuszczają na rynek własne produkty, tworzone od podstaw czy też we współpracy z konkretnymi markami. Niepożądanym byłoby ujawnienie niektórych informacji, jak na przykład: wyglądu czy nazwy produktów, jeszcze przed ich oficjalną prezentacją. Z tego względu, umowa NDA może ochronić takie podmioty na przykład przed nieplanowanymi „wyciekami” lub ujawnieniem procesu produkcyjnego.

Nie tylko zawierane przez influencerów współprace reklamowe objęte są zasadą poufności, ale też szczegóły ich działalności mogą być chronione przez NDA. Umowy te są stosowane przez agencje influencer marketingu i nic nie stoi na przeszkodzie aby grupy współpracujących ze sobą twórców zawarli takie porozumienie. W przypadku rozłamu bądź nieporozumień, zabezpiecza to każdą ze stron przed ujawnieniem istotnych szczegółów związanych choćby z samą współpracą i relacjami między danymi osobami, danymi podwykonawców czy zleceniobiorców. Umowa taka jest odpowiednio zabezpieczona, z reguły karami umownymi. Zakres ochrony zależy od postanowień umownych, dlatego w tym przypadku niezwykle istotne jest szczegółowe określenie informacji, które objęte są obowiązkiem poufności.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji napisz do nas na adres: biuro@kancelariapoprawa.pl

Cennik konsultacji znajdziesz na naszej stronie: KLIKNIJ, ŻEBY ZOBACZYĆ!

Więcej prawnych nowinek? Zapraszam na Facebooka i Instagram.


Autorką artykułu jest Weronika Jankowska – studentka prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; z Kancelarią Poprawa związana od października 2020 roku.