Zaznacz stronę

Wieloletnie spory, „pranie brudów”, angażowanie znajomych, rodziny i dzieci – z tym najczęściej kojarzy się nam rozwód. Czy sprawa rozwodowa musi trwać wiele lat? A może w Polsce jest szansa na „szybki rozwód”? I co z rozwodem u notariusza – czy taka opcja jest w ogóle możliwa?

Szybki rozwód u notariusza? To nie tutaj!

W Polsce sprawy o rozwód rozstrzyga wyłącznie sąd okręgowy. Nie ma więc możliwości zakończenia małżeństwa np. u notariusza czy w urzędzie stanu cywilnego. Każdy z małżonków ma prawo wniesienia pozwu o rozwód. Sąd rozpatruje sprawę na rozprawie oraz obligatoryjnie musi przesłuchać małżonków, zaś w toku procesu strony mogą zgłaszać wszelkie dowody.

W innych krajach europejskich ustawodawcy przewidzieli możliwość rozwiązania małżeństwa nie tylko w sądzie. Przykładowo Francuzi mogą zakończyć małżeństwo na mocy porozumienia stron poprzez umowę sporządzoną przez notariusza. Taka umowa musi być zawarta w obecności pełnomocników każdej ze stron. Całą procedurę można zakończyć po 15 dniach, jednak w tym czasie każdy z małżonków może wycofać się z umowy. Jeśli tego nie uczyni, rozwodząca się para, w obecności notariusza i pełnomocników podpisuje notarialny akt rozwodu.

Szybko to znaczy dokładnie!

Aby sprawnie przeprowadzić postępowanie rozwodowe warto w szczególności pozew – czyli pismo inicjujące postępowanie, sporządzić w zgodzie z wymogami formalnymi. Pozew rozwodowy powinien spełniać wymogi stawiane pismom procesowym. Musisz oznaczyć poprawnie sąd, stronę powodową i pozwaną, sformułować żądania pozwu, wypisać ewentualne dowody wraz z faktami jakie mają być nimi wykazane. Co istotne, pismo musi być także opłacone (obecnie opłata od pozwu rozwodowego uiszczana do właściwego sądu wynosi 600 zł). Jeśli Twój pozew będzie niepoprawnie skonstruowany, bądź nie będzie opłacony – Sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków. A to wydłuży całą procedurę o kolejne tygodnie.

Bez nadmiernych komplikacji.

Jeśli chcesz: dochodzić winy i alimentów na swoją rzecz, dzielić wspólny majątek, ustalać kontakty z dzieckiem, a nie jesteś dogadana (dogadany) z małżonkiem – zapomnij o szybkim postępowaniu rozwodowym.

Niestety, ale (co do zasady) cel, jakim jest szybki rozwód, można osiągnąć poprzez sformułowanie pozwu rozwodowego, ograniczając jego treść do zakresu, jaki jest wymagany przepisami prawa. Podział majątku wspólnego, orzeczenie o alimentach na twoją rzecz? To elementy orzeczenia, które mogą pojawić się w wyroku rozwodowym, lecz nie muszą. Jednocześnie spowolnią całe postępowanie.

Rozwód na pierwszej rozprawie – możliwy ale wymaga porozumienia.

Szybki rozwód otrzymują najczęściej te pary, które decydują się na zakończenie związku bez orzeczenia o winie. Poprawnie konstruując pozew rozwodowy trzeba wówczas wskazać, że wnosi się o nie orzekanie o winie w postępowaniu rozwodowym. Jeśli małżonek w odpowiedzi na pozew wskaże, że również zgadza się na nie orzekanie o winie, wówczas na rozprawie sąd musi jedynie upewnić się co do tego, czy strony rzeczywiście chcą dobrowolnie się rozwieść oraz czy przesłanki rozwodowe ziściły się w ich konkretnym przypadku.

Jeżeli jednak wnosisz o uznanie winy jednego bądź obojga małżonków sąd musi zbadać przedstawione mu dowody, a także przesłuchać świadków. To sprawia, że szybki rozwód jest niemożliwy, bowiem w takiej sytuacji potrzeba kilku rozpraw, by sędzia mógł sprawiedliwie wyważyć racje obu stron.

UWAGA! Gdy sąd zaniecha orzekania o winie, każdy z małżonków będzie uprawniony do uzyskania świadczeń alimentacyjnych od drugiego z nich  

– JEDNAK pod warunkiem, że osoba uprawniona będzie pozostawać w niedostatku.

A kiedy mamy dzieci?

Jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci, ale zależy im na szybkim zakończeniu małżeństwa, to również warto aby przedstawili sądowi porozumienie w zakresie kontaktów i opieki nad dziećmi. W tego rodzaju porozumieniu rodzice mogą ustalić miejsce zamieszkania dzieci, kontakty z nimi oraz wysokość alimentów. Na zgodny wniosek stron sąd może nie orzekać o sposobie kontaktów z dzieckiem.

Oczywiście, sąd kierując się dobrem dziecka, może nie uwzględnić porozumienia, o którym mowa powyżej.

Podsumowując:

Szybki rozwód teoretycznie jest możliwy, ale wymaga:

  • umiejętnego sformułowania żądań i wniosków dowodowych,
  • odstąpienia od orzekania o winie lub zgody co do winy obojga małżonków;
  • porozumienia między małżonkami.

Nieumiejętne sformułowanie pism procesowych oraz porozumień między małżonkami może skutkować wydłużeniem sprawy sądowej. Warto zatem skorzystać z pomocy pełnomocnika, który specjalizuje się w prawie rodzinnym.


Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do nas na adres: biuro@kancelariapoprawa.pl

Więcej prawnych nowinek? Zapraszam na Facebooka i Instagram.