Zaznacz stronę

Kontrola drogowa często związana jest z popełnieniem wykroczenia drogowego, ale może być przeprowadzona również w celu rutynowej kontroli, np. trzeźwości kierowcy.  Nie każdy jednak wie, jak należy zachować się podczas kontroli, często wiedzę na ten temat czerpiemy np. z filmów, które nie do końca oddają rzeczywistość. Z dzisiejszego wpisu dowiecie się jakie są prawa i obowiązki kierowcy, czego się wystrzegać oraz czego wymagać od kontrolujących nas funkcjonariuszy.

Kto i kiedy może nas zatrzymać?

Prawo do zatrzymania przysługuje co do zasady Policji (jednak kontrolującym może być także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Straży Granicznej, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, strażnik gminy (miejski), strażnik leśny, funkcjonariusz Straży Parku lub osoba działającą w imieniu zarządcy drogi).

Samo zatrzymanie przez funkcjonariusza policji może zostać dokonane „tarczą”, ręką lub latarką ze światłem czerwonym (w przypadku słabej widoczności), zaś pojazd powinien być zatrzymany w miejscu, w którym nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu, jednakże jeśli nasz pojazd znajduje się w jakiejś odległości od tego typu miejsca policjant może wydać kontrolowanemu uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za pojazdem policyjnym.

Obowiązki policjanta.

Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, musi nam podać swój stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto –  jeśli policjant jest nieumundurowany powinien okazać nam legitymację służbową bez dodatkowego wezwania. W przypadku policjanta umundurowanego policjant ma obowiązek okazania legitymacji służbowej na wezwanie uczestnika ruchu. Legitymację służbową policjant powinien okazać  w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta, w szczególności dotyczących jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał ten dokument.

UWAGA!

Policjant nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymania kierującego pojazdem wyłącznie na obszarze zabudowanym.

Co do zasady, jeżeli próbuje nas zatrzymać Policjant nieumundurowany (w obszarze niezabudowanym) lub nie w pełni umundurowany, a Ty masz uzasadnione wątpliwości, czy ta osoba jest funkcjonariuszem policji lub innej straży masz prawo nie zatrzymywać pojazdu.

Jednakże zawsze w takiej sytuacji powinniśmy niezwłocznie powiadomić telefonicznie najbliższą jednostkę Policji o tym zdarzeniu i najlepiej od razu udać się do najbliższego komisariatu policji.

Uprawnienia policjanta.

Policjant w szczególności ma prawo:

  1. polecić kierowcy wyłączenie silnika pojazdu;
  2. dokonywać kontroli stanu technicznego pojazdu;
  3. w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli policjant może wydać kierującemu pojazdem lub pasażerowi pojazdu polecenie opuszczenia pojazdu;
  4. zatrzymać dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania. Jednakże zatrzymując ten dokument powinien wydać kierowcy pokwitowanie;
  5. kierować kontrolowanym pojazdem w zakresie posiadanego uprawnienia do kierowania pojazdami, jeżeli jest to niezbędne dla: (i) dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, a w szczególności skuteczności działania hamulców, albo sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu; (ii) sprowadzenia pojazdu w miejsce, w którym nie utrudnia on ruchu ani nie zagraża jego bezpieczeństwu.

Obowiązki kierowcy.

Kierowca jest w szczególności obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów oraz wskazówek wydawanych przez kontrolującego policjanta. W przypadku zatrzymania pojazdu kierujący tym pojazdem jest obowiązany:

  1. zatrzymać pojazd;
  2. trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący;
  3. na polecenie kontrolującego: wyłączyć silnik pojazdu, wyłączyć światła awaryjne.

Co istotne: kierowca lub pasażer pojazdu mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu wyłącznie za zezwoleniem kontrolującego.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: anna@kancelariapoprawa.pl

Więcej prawnych nowinek? Zapraszam na Facebooka i Instagram.