Zaznacz stronę

Joanna i Krzysztof są małżeństwem, w którym panuje wspólność majątkową. Joanna od jakiegoś czasu zaczęła się dziwnie zachowywać: ukrywa przed Krzysztofem korespondencję,  twierdzi, że nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy, nigdy nie ma na nic pieniędzy, często wychodzi. Krzysztof podejrzewa, że popadła w długi, które także i on będzie musiał spłacać. Czy tak jest rzeczywiście? Czy jeśli w małżeństwie panuje ustrój majątkowy ustawowy (czyli wspólność) to długi męża czy żony np. z hazardu, kredytów czy pożyczek „chwilówek” zawsze nas obciążą?

Dłużnik – odpowiada osobiście!

W świetle prawa, dłużnik za swoje długi odpowiada majątkiem osobistym. Jednak majątkiem wspólnym odpowiada wtedy, gdy jego współmałżonek wyraził zgodę na zaciągniecie zobowiązania.

Co to znaczy w praktyce? Jeśli podpiszesz się pod „chwilówką” męża czy żony – najprawdopodobniej wyraziłeś zgodę na jej zaciągnięcie. A to znaczy, że Twój wierzyciel czyli bank czy parabank ma możliwość zaspokojenia się bez ograniczeń z waszego majątku wspólnego. Jeśli jednak zgody takiej nie wyraziłeś, wówczas wierzyciel może windykować tylko z niektórych składników majątku wspólnego, w tym przede wszystkim z wynagrodzenia za pracę oraz z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej współmałżonka.

UWAGA! Brak zgody małżonka nie wyklucza egzekucji z pewnych składników majątku wspólnego tj. wynagrodzenia małżonka za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej i innych praw twórcy (chodzi tutaj o dochody męża – dłużnika (lub żony- dłużniczki) a nie Twoje.

Wyjątek od zasady:

Mimo braku Twojej zgody pod „chwilówką” lub innym zobowiązaniem zaciąganym przez męża czy żonę (a więc pomimo braku wiedzy o długu), małżonek odpowiada za tzw. zobowiązania zaciągnięte w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny.

Co to znaczy? Do takich zobowiązań zaciągniętych w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny będziemy zaliczać: wydatki na żywność, odzież, drobne przedmioty urządzenia domowego, opłaty za prąd, gaz, telefon.

Ważne, że niektóre instytucje parabankowe w rubryce „cel pożyczki/ cel kredytu” mogą wpisać np. na cele rodzinne, itp. – po to właśnie aby móc zaspokoić się z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji możesz zaskarżyć tytuł wykonawczy (czyli wyrok lub nakaz na podstawie, którego pojawił się w Twoim domu komornik) i powołać się przed sądem na tzw. ważne powody, które przemawiają za zwolnieniem Cię od odpowiedzialności, wykazując iż pożyczka była wzięta nie na cele rodzinne, a osobiste współmałżonka lub powodowana jego (lub jej) lekkomyślnością, rozrzutnością lub nieudolnością.

Umowy, których bez Twojej zgody małżonek nie zawrze:

Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

  1. zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również czynności prawnej prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
  2. zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
  3. zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;
  4. darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Tych czynności małżonek nie wykona sam – jeśli podpisze np. umowę zbycia przysługującej Wam wspólnie nieruchomości, a Ty tej umowy nie potwierdzisz – UMOWA JEST NIEWAŻNA!

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: anna@kancelariapoprawa.pl

Więcej prawnych nowinek? Zapraszam na Facebooka i Instagram.