Zaznacz stronę

Sporządzając, czy zawierając umowę istotna jest wiedza nie tylko o tym, czego w umowach zawierać nie wolno, ale także o sposobach na zabezpieczenie wykonania umowy (nie tylko przed nagłym wzrostem cen, o czym szerzej w artykule z serii #POPRAWNE UMOWY: Jak zabezpieczyć się przed inflacją?).

O czym pamiętać, aby nie zwariować od nadmiaru informacji o skutecznych zabezpieczeniach porozumienia, a jednocześnie nie martwić się o rzetelne działanie drugiej strony umowy? Sposobów ochrony porozumienia jest wiele, ciężko także wybrać te najważniejsze, gdyż w każdym przypadku strony mogą oczekiwać odmiennych rezultatów. Po krótce, opiszemy trzy sposoby, które często można odnaleźć w umowach.

KARA UMOWNA

Wbrew nazwie kara umowna nie ma nic wspólnego z karą w rozumieniu prawnokarnym. Zgodnie z kodeksem cywilnym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, strony mogą zastrzec w umowie, że naprawa szkody, która w związku z tym powstała nastąpi poprzez zapłatę wskazanej w umowie sumy.

Co do zasady, to strony decydują o wysokości kary umownej. Należy jednak pamiętać, aby kara umowna nie była zbyt wysoka (np. przekraczająca wartość zobowiązania), gdyż stwarza to zagrożenie żądania przez dłużnika jej zmniejszenia.

Kara umowna stanowi postanowienie umowne, które jest kształtowane zgodnie z wolą stron.

WAŻNE! Kara umowna znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku zobowiązania niepieniężnego.

DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI PRZEZ DŁUŻNIKA

„Trzy siódemki” czyli art. 777 k.p.c. stanowi, że tytułem egzekucyjnym jest m.in. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności”.

Postanowienie określające obowiązek jednej ze stron polegający na złożeniu wskazanego oświadczenia często można znaleźć w umowie najmu.

Co dzięki temu zyskuje wierzyciel?

W przypadku niewywiązania się przez dłużnika z umowy, wierzyciel może wszcząć egzekucję na podstawie takiego aktu, który jest tytułem egzekucyjnym, a zatem nie jest konieczne wszczynanie postępowania sądowego.

WAŻNE! W tym przypadku samo postanowienie umowne jest niewystarczające. Aby oświadczenie o poddaniu się egzekucji było skuteczne, należy pamiętać o zachowaniu formy aktu notarialnego.

WEKSEL

Wyróżnia się dwa rodzaje weksli: własny i trasowany, z czego jednym z najczęściej stosowanych jest weksel in blanco. Decydując się na skorzystanie z tego zabezpieczenia, strony dołączają do umowy weksel oraz deklarację wekslową, czyli dokument określający najważniejsze elementy dotyczące wypełnienia weksla. Warto w tym kontekście wskazać, że wypełnienie weksla in blanco niezgodnie z deklarację skutkuje powstaniem odpowiedzialności karnej na podstawie art. 270 §2 k.k. (fałszerstwo materialne).

Strony często decydują się na skorzystanie z tej formy zabezpieczenia, z tego względu, że ułatwia ona egzekwowanie ewentualnych roszczeń w przyszłości- nie ma konieczności przeprowadzania zwykłego procesu, możliwe jest dochodzenie roszczeń w postępowaniu nakazowym, które jest znacznie szybsze i wiąże się z mniejszymi kosztami.


Jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji napisz do nas na adres: biuro@kancelariapoprawa.pl

Cennik konsultacji znajdziesz na naszej stronie: KLIKNIJ, ŻEBY ZOBACZYĆ!

Więcej prawnych nowinek? Zapraszam na Facebooka i Instagram.

Autorką artykułu jest Weronika Jankowska – studentka prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; z Kancelarią Poprawa związana od października 2020 roku.