Zaznacz stronę

Wielu przyszłych przedsiębiorców, ma głowy pełne pomysłów na rozwój swojej działalności, jednak często nie mają oni środków na to, by wprowadzić je w życie. W celu uzyskania pieniędzy na „rozruch” swojej firmy, przedsiębiorcy decydują się na zawarcie umów z podmiotami, które zobowiązują się na finansować ich pomysły biznesowe, jednak pod pewnymi warunkami. Takie umowy nazywane są w obrocie umowami inwestycyjnymi.

Czym jest umowa inwestycyjna?

Umowa inwestycyjna jest umową nienazwaną, tworzoną w ramach swobody umów na podstawie art. 353[1] k.c. Jej cechą charakterystyczną jest zobowiązanie się jednego podmiotu (inwestora), do przekazania drugiemu podmiotowi określonej sumy pieniężnej w zamian za dopuszczenie do struktury spółki. Dzięki takiej operacji mniejszy przedsiębiorca otrzymuje możliwość rozbudowy swojej firmy. Z kolei przedsiębiorca inwestujący, ma szansę w przyszłości na czerpanie powstałych z jej rozwoju profitów.

Ryzyka w umowie inwestycyjnej.

Głównym zadaniem umowy inwestycyjnej jest szczegółowe określenie warunków, na jakich dojdzie do przelania środków finansowych. Umowa inwestycyjna wiąże się z dużym ryzykiem dla inwestującego, gdyż przeznacza on swoje środki finansowe na rzecz podmiotu dopiero mającego przynieść zyski, które i tak nie są pewne. Dlatego istotnym jest, by odpowiednio zabezpieczył się on przed przystąpieniem do takiego zobowiązania. Zarówno pod względem informacji, które uzyska o przedsiębiorcy, w którego inwestuje; jak i pod względem zapisów w umowie, określających ten proces.

Najistotniejsze elementy umowy inwestycyjnej

Umowa inwestycyjna tworzy stosunek prawny, który będzie łączył jej strony przez długi czas. Dobrze sporządzona umowa inwestycyjna określa najbardziej szczegółowe komponenty planu biznesowego, by uniknąć ewentualnych późniejszych sporów, które mogą ciągnąć się latami i pochłaniać ogromne koszty.

Poniżej przedstawiono tylko niektóre z nich.

TERM SHEETS

Term sheet (czyli list intencyjny) to dokument, który przygotowywany jest przez inwestora jeszcze przed podpisaniem umowy inwestycyjnej. Przedstawia on w nim swojemu kontrahentowi swoje zapatrywanie na realizację i warunki inwestycji, po przeprowadzeniu szczegółowego badania sytuacji podmiotu, w który chcą inwestować.

Mimo, że jest to dokument prawnie niewiążący, jest bardzo istotny w procesie zawierania umowy inwestycyjnej, ponieważ na jego podstawie zazwyczaj dochodzi do jej zawarcia. Założyciele spółki powinni go szczegółowo przeanalizować, a następnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, negocjować z inwestorem. Gdy strony dojdą do porozumienia, podpisują ustalony wspólnie term sheet. Od tego momentu postanowienia zawarte w umowie inwestycyjnej muszą być zgodne z tym, co znalazło się w term sheet (oczywiście można też dodać kwestie dodatkowe). Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w trakcie negocjacji terms sheet, mogą zakończyć współpracę bez jakichkolwiek roszczeń względem siebie, gdyż tak jak wspomniano wyżej, jest to dokument irrelewantny prawnie.

GWARANCJE I OŚWIADCZENIA

Istotną regulacją zawartą w umowie inwestycyjnej są oświadczenia i gwarancje stron. W tym miejscu, w szczególności ten podmiot, w który kapitał finansowy jest inwestowany, przedstawia swoją sytuację kontrahentowi. Dzięki temu również zabezpieczona się interesy inwestora, gdyż w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, może on żądać roszczenia odszkodowawczego a nawet powołać się na błąd przy czynności prawnej.

PLAN INWESTYCJI

Przede wszystkim w umowie inwestycyjnej należy zawrzeć plan realizacji inwestycji. Plan określa, w jakim kierunku rozwijać się ma przedsiębiorstwo. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów umowy inwestycyjnej jest określenie struktury właścicielskiej w przedsiębiorstwie, w które inwestowane są pieniądze. Inwestor stając się współwłaścicielem udziałowym w nowo zawiązanej spółce, czerpie zyski z inwestycji. W tej części określa się, jakie udziały będą przysługiwały stronom, wskazuje się terminy objęcia udziałów. Nierzadko również, inwestor zabezpiecza w tym punkcie swoje interesy, gwarantując sobie prawo pierwokupu udziałów w przypadku chęci ich sprzedaży przez założyciela, jak również możliwość wpływu na strukturę udziałowców. Można również dodać klauzulę dotyczącą określenia, na jakich warunkach miałoby dojść do likwidacji przedsiębiorstwa.

NADZÓR NAD NOWYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

Kolejnymi charakterystycznymi zapisami dla umowy inwestycyjnej jest wskazanie rozkładu sił w organach nowego przedsiębiorstwa oraz samego jego funkcjonowania. Inwestor może zażądać jak największego wpływu na zarządzanie i nadzór nad taką spółką, gdyż to w końcu za jego środki jest ona w stanie funkcjonować i rozwijać się. Często jest również tak, iż jest to na rękę założycielowi takiej spółki, gdyż nie ma on wiedzy na tematy związane z kierowaniem spółką, a podmiot inwestujący zazwyczaj jest podmiotem specjalizującym się w takich kwestiach.

ZAŁĄCZNIKI

W umowie inwestycyjnej niezwykle istotnym jest również, by dołączyć do niej załączniki, które będą wskazywały na szczegółową działalność przedsiębiorstwa, np. umowę spółki, istotne uchwały jej organów, specjalistyczne pozwolenia itp.

Podsumowanie

Umowa inwestycyjna jest niezwykle specjalistyczną umową, która powinna regulować kwestie związane z procesem inwestycji kapitału pieniężnego jednego podmiotu: inwestora, na rzecz drugiego podmiotu: rozwijającego się przedsiębiorstwa. Jej ustalenia mają ogromne znaczenie dla prowadzenia niekiedy długoletniej współpracy między stronami. Trzeba więc być niezwykle uważnym przy jej zawieraniu. Warto skorzystać przy tym z pomocy wykwalifikowanego prawnika, który będzie dbał o nasze interesy.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji napisz do nas na adres: biuro@kancelariapoprawa.pl

Cennik konsultacji znajdziesz na naszej stronie: KLIKNIJ, ŻEBY ZOBACZYĆ!

Więcej prawnych nowinek? Zapraszam na Facebooka i Instagram.


Autorką artykułu jest Julia Niemiec – asystentka radcy prawnego w Kancelarii Poprawa oraz studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.